Gwarancja Sonel - Manometr, elektrozawór, elektrozawory ASCO
-->
A A A

Gwarancja Sonel

 

 

NOWA GWARANCJA NA PRODUKTY FIRMY
SONEL S. A.

 

 

Czas trwania gwarancji zostanie wydłużony do 60 miesięcy liczonych od daty sprzedaży wyrobu Użytkownikowi, jednak nie dłużej niż 66 miesięcy od daty produkcji pod następujacymi warunkami:

 

-  zarejestrowania produktu przez Użytkownika w bazie Producenta
- dokonywanie przez Użytkownika okresowego, odpłatnego ( zgodnie z aktualnym cennikiem Sonel ) wzorcowania produktu w Laboratorium Badawczo - Pomiarowym SONEL

 

Rejestracja powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zakupu produktu przez Użytkownika. W celu dokonania rejestracji nalezy przesła listem poleconym na adres producenta kartę gwarancyjną lub też pocztą elektroniczną na adres dh@sonel.pl wypełniony formularz rejestracyjny załączony do niniejszej karty gwarancyjnej. Formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej, zamieszczony jest również na stronie internetowej Sonel S. A. www.sonel.pl

 

Okresowe wzorcowanie towaru powinno odbywac się nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego wzorcowania. Przyjmuję się, że pierwsze wzorcowanie towaru zostanie zlecone Sonel S. A. przez Użytkownika w nieprzekraczalnym terminie do 12 miesięcy od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.

 

W przypadku gdy nie zostanie spełniony którykolwiek z warunków okreslonych powyżej, okres gwarancji udzielanej na produkt wynisił będzie 36 miesięcy liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi, jednak nie dłużej niż 42 miesiące od daty produkcji, bez możliwości ponownego wydłużenia gwarancji.

;